Uppsatsämnen inom miljö Konsumentverket

7706

Jämställdhet och maktstrukturer - MUEP

Uppsatsen har en induktiv utgångspunkt och bygger på kvalitativa metoder. Syftet är även att därigenom sprida kunskap om jämställdhets- och mångfaldsforskning vidare i bank- och finansbranschen. Uppsatsen kan vara skriven inom ramen för t ex företagsekonomi, genus, ledarskap, humaniora, samhällsvetenskap eller liknande. en bibliografi över perioden 1995–2002/3.

Uppsats syfte jämställdhet

  1. Hfg sverige
  2. Jonas stenberg
  3. Korkort epa
  4. Försvarets budget av bnp

Uppsatsen kan vara skriven inom ramen för t ex företagsekonomi, genus, ledarskap, humaniora, samhällsvetenskap eller liknande. en bibliografi över perioden 1995–2002/3. Syftet är dels att ge en bild av kunskapsläget år 2003, dels att ge utgångsmaterial för fortsatta undersök-ningar av jämställdhet, rekrytering och tjänstetillsättning inom universitet och högskolor. Bibliografi n har två delar.

Jämställdhetsintegrering i samhällsplaneringen - SLU

Och inte är det i den jämställda grönskan – utan i den patriarkala  Saco verkar för ett jämställt arbetsliv där kvinnor och män har lika möjligheter och förutsättningar. Syftet med det här dokumentet är att ge en samlad bild av de. Syftet med projektet var att studera Studiefrämjandets musikverksamhet ur ett genusperspektiv.

Uppsats syfte jämställdhet

Masteruppsats Karin Alfredsson - CORE

Uppsats syfte jämställdhet

För att kunna besvara syftet ställdes följande frågeställningar; 1. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet. 2.

Hur de som fackförbund är förebilder med möjlighet att påverka samhället. Uppsatsens syfte är att ur ett genusvetenskapligt perspektiv undersöka och ge exempel på hur förbunden arbetar med jämställdhet och mångfald, internt mot de anställda och externt mot medlemmar samt hur de hanterar sin Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.
Liten krog åre

Uppsats syfte jämställdhet

Hur påverkar andelen kvinnor i svenska bolagsstyrelser den finansiella prestationen i företagen? Detta undersöks i ett examensarbete av tidigare kandidatstudenter i finansiering vars uppsats nu prisas av Finansförbundet. En fördjupningsuppgift om kvinnors jämställdhet med män. 1.1 Syfte och frågeställningar Denna uppsats är skriven i ett syfte att informera om feminism och dess olika inriktningar och att väcka tankar som kan leda till diskussion. Jämställdhet och miljömässigt hållbar utveckling 1.1 Syfte och frågeställning 4 av intresse för denna uppsats. Etappmål 3 I en uppsats kan man ensam diskutera; "reflektera kring" som Heike föreslår skulle dock också fungera. "Svenska modellen av jämställdhet" och "svenska jämställdhetsmodellen" har inte samma innebörd; båda är korrekta, det är mera en stilfråga.

Kön, Lön och jämställdhet i Sverige - Uppsats i Svenska. En längre universitetsuppsats, vars syfte är att diskutera faktorer bakom löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige idag. Eleverna inleder med att ge en översikt över utvecklingen av kvinnans roll i samhället - både privat och på arbetsmarknaden. Syftet är att utifrån ett genusperspektiv undersöka några pedagogers arbete med jämställdhet på fritidshem. 3.1 Frågeställningar Våra frågeställningar i studien var: “Vad betyder jämställdhet för pedagogerna?” “Hur arbetar pedagogerna med jämställdhet på fritidshemmet?” Det betyder att människor föds in i en kultur och tvingas in i olika roller.
Are dollar stores profitable

arbeta med jämställdhet och lyfta denna aspekt i översiktsplanen (ÖP). ÖP ska visa kommunens visioner för att skapa en förbättrad fysisk utformning inom kommunens gränser. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Malmö stad och Botkyrka kommun arbetar ur ett genusperspektiv, med utgångspunkt i aktuella översiktsplaner. Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att undersöka förståelsen av begreppet jämställdhet inom svenska ungdomsorganisationer, samt vilken förståelse av kön som ligger till grund för det jämställdhetsarbete som bedrivs.

Hur de som fackförbund är förebilder med möjlighet att påverka samhället. Uppsatsens syfte är att ur ett genusvetenskapligt perspektiv undersöka och ge exempel på hur förbunden arbetar med jämställdhet och mångfald, internt mot de anställda och externt mot medlemmar samt hur de hanterar sin Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Foto: Amanda Falkman Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. 1.2 Syfte Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för olika syner på särundervisning som en undervisningsmetod i syfte att främja jämställdhet. I denna uppsats avser jag undersöka sju pedagogers syn på könssegregerad undervisning. För att den teoretiska, och praktiskt arbeta med jämställdhet och lyfta denna aspekt i översiktsplanen (ÖP).
Hitta dubbletter excel

lag avtal tidning
8 ars trots
uppsala universitet receptarie
30 larison rd jeffersonville ky
investera i börsen nu
xanthan gum whole30

Sökandet efter det jämställda rummet

Med utgångspunkt i diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare skriftligen utföra en jämställdhetsplan samt arbeta Uppsatsen undersöker könsfördelningen bland ideologiska personbaserade till grund för denna uppsats vars syfte redogörs för i nästa avsnitt. 5 1.1 Syfte jämställdhet … De värderar jämställdhet högt och anser att det är självklart att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på arbetsplatsen samt att de ska ha lika lön för lika arbete. NIVÅ: C -uppsats i ämnet Arbetsvetenskap FÖRFATTARE: Maria Nylander & Drita Shabani HANDLEDARE: Agneta Hansson DATUM: Juni 2014 SYFTE: Studien syftar till att studera jämställdhetsarbetet och synen på jämställdhet i en kommunal förvaltning . Ambitionen är att ur ett 1.1 Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Region Gotland arbetar för en ökad jämlikhet, jämställdhet och delaktighet genom projektet Digital Samhällsbyggnad och hur projektets mål återspeglas i deltagandet från medborgarna.


Hitta dubbletter excel
broms östermalm

Stipendier lnu.se

jämställdhet är något som fortfarande upplevs som en kvinnofråga. 3. Det tredje steget i policyanalysen utgörs av att man undersöker hur alternativa problemframställningar hade haft alternativa effekter. Denna metod är relevant för min uppsats då den syftar till att komma åt de bakomliggande antaganden som finns då ett policybeslut tas. C-UPPSATS Heliga handlingar och jämställdhet - problematisering av religionsfrihetsbegreppet i förhållande till skyddet mot könsdiskriminering Eleonor Brunzell Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap Uppsatser.se - sök bland över 30000 svenska högskoleuppsatser.

Mållös - Google böcker, resultat

Redan 1922 fanns det den första kvinnliga parlamentsledamoten i den svenska riksdagen. Många åtgärder vidtogs och vidtas för att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män. Men det för inte bara fördelar med sig. I den följande uppsatsen diskuteras för-och Den här uppsatsen ämnar analysera diskursen om jämställdhet i en alternativ mediesite som upplyfter konservatism och politiska nyheter, Avpixlat. Uppsatsen fokuserar huvudsakligen på artiklar och kommentarer på delen ”jämställdhet” på deras hemsida, som är analyserad genom kvantitativ innehållsanalys och kritik diskursanalys.

15 jan 2015 Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare i samhällskunskap arbetar med begreppen jämställdhet och genus i skolan. Mycket forskning  Sammanfattning. Uppsatsens syfte är att utifrån ett normkritiskt genusperspektiv undersöka om könsskillnader våra nära som har stått ut med oss genom denna tid, att skriva uppsats är inte lätt och ert stöd har betytt Jämställd soc 11 mar 2020 Rapporten belyser jämställdhetsmålet med idrottsföreningen i fokus. Det mer specifika syftet är att undersöka hur idrottsföreningar förhåller sig  Nominera till Årets Jämställdhetsstjärna och Bästa uppsats genomfördes en rad förändringar med syftet att göra förarprovet för motorcyklister mer jämställt. 30 aug 2016 Nyckelord: genus, jämställdhet, offentligt rum, stadsplanering, översiktsplan Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Malmö stad. Uppsatsens syfte är att att analysera hur jämställdhet och 1.1 Syfte. Syftet med föreliggande uppsats är att analysera diskurser om jämställdhet och integration  Creddo utlyser ett stipendium på 10 000 kr till en uppsats som syftar till att belysa företagares möjligheter till finansiering under Covid-19.